தன்னறம் நூல்வெளி

“செய்யக்கூடியது, செய்யக்கூடாதது மட்டுமல்ல செய்தே ஆகவேண்டியதையும் சேர்த்ததுதான் தன்னறம்” – யதி

Our readers speak for us

4.8/5
Best place to get quality books for all age groups and all genres... Their passionate interest towards giving best quality to customers is very much visible in each & every aspect of the book right from book cover design, paper & printing quality. I wish my best wishes and heartfelt thanks to each & everyone in thumbhi & thannaram team... Hats off to all your hardwork. Thank you.
Bharathy Gopal
4.8/5
Happy to see Thannaram publication has opened up a book shop in madurai. It is good place to get books for children's aged above 7 and for adults also. They too have monthly magazines with great photos on the cover page with lots of information. I thank Sivaraj Anna for this great initiative in Madurai.
Sai Nath
4.8/5
I want to say a big thank you to Sivaraj Anna for starting this shop in Madurai. The shop is very nice because of all the hard work by the people there. The books look nice and are easy to read. Every month they have a new magazine with nice pictures and good stories.
Panimalar K
4.8/5

4.8 average rating from hundreds of readers.