"செய்யக்கூடியது, செய்யக்கூடாதது மட்டுமல்ல
செய்தே ஆகவேண்டியதையும் சேர்த்ததுதான் தன்னறம்"
-  யதி

Krishnammal Jegannathan T

சுதந்திரத்தின் நிறம்
(கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகந்நாதன்
வாழ்க்கை வரலாறு)

uraiyadum gaandhi

உரையாடும் காந்தி
ஜெயமோகன்
Uraiydum Gaandhi